Chuyên mục: Chân dung nghệ sĩ

THIS DAY IN ROCK HISTORY
11/08

Ngày sinh của Veronika Kramheller, vocal của Haggard.

Chi tiết